Το Εθνικό Δίκτυο Συντονισμού είναι μια ανοιχτή κοινότητα που απευθύνεται σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και το υλοποιούν πανελλαδικά.

Είναι το εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των 57 Κοινωνικών Συμπράξεων που υλοποιούν το ΕΠ στην Ελλάδα και της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, μέσω του οποίου κοινοποιούνται καλές πρακτικές, ενημερώσεις για τον τρόπο επίλυσης θεμάτων διανομών και αποθήκευσης προϊόντων και αναρτώνται εκδηλώσεις που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων.

English Version